Download citation

Leydig cells in Myleus ternetzi testes

Aquat. Living Resour., 2 1 (1989) 57-61
DOI: https://doi.org/10.1051/alr:1989006